Breaking News
Home » ΠΑΚΙΑ » Απόφαση για την αποδοχή ή μη δολωματικού ψεκασμού στην Τ.Κ Πακίων

Απόφαση για την αποδοχή ή μη δολωματικού ψεκασμού στην Τ.Κ Πακίων            Στην Τοπική Κοινότητα Πακίων του Δήμου Μονεμβασίας σήμερα 11-2-2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  & ώρα  19.30, συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το  Συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Πακίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88  του Ν.3852/4-6-2010 & σύμφωνα με την αριθ. 3/06-2-2013έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για την συζήτηση & λήψη απόφασης  επί του κατωτέρω θέματος  της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο : Αποδοχή ή μη δολωματικού  ψεκασμού  από  το  έδαφος για το 2013 στην Τ.Κ 
                 Πακίων.
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο (3) μελών ήταν:
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. Μιχαήλ         Κ. Καρούνης (Πρόεδρος)                               Ουδείς
  2. Μαρία          Κ.  Καλαμβόκη
  3. Καλλιόπη     Γ.  Μιχελάκου
            Στη Συνεδρίαση ήταν παρόν και ο υπάλληλος του Δήμου Μονεμβασίας, Ιωάννης Μιχ. Μιχελάκος, που έχει οριστεί γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου, για την τήρηση του Πρακτικού.
Eπίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε & ο κος  Θεόδωρος Μπουντούνης Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συν/σμού Μολάων-Πακίων.
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, ενημέρωσε πως εγκρίθηκε η ονοματοδοσία οδών & πλατειών  για την ΤΚ:Πακίων , επίσης απο το ΝΠ :Κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης –Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μον/σίας εχουμε την χρηματοδότηση  για ψηφιοποίηση του φωτογραφικού υλικού που υπάρχει για τον ευεργέτη του  χωριού μας Νικόλαο Δημάκο , επίσης 5.000,00 € για  διαμόρφωση & κατασκευή  εκθεσιακού χώρου στο ισόγειο του γραφείου της Εκκλησίας γαι τον Φιλόθεο Ζερβάκο..
Θέλω να σας ενημερώσω επίσης  πως στα έξοδα του Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το 2013  συμπεριλήφθηκαν πιστώσεις  για την διαμόρφωση του χώρου άνωθεν της παιδικής χαράς & για την μελέτη αποχέτευσης της ΤΚ: Πακίων.
Ο Πρόεδρος μετά την ενημέρωση  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης & στη συνέχεια συζητήθηκε το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης για το οποίο λήφθηκε η απόφαση  που καταχωρείται ως κατωτέρω:
Αριθμός Απόφασης 3/2013
Θέμα 1ο : Αποδοχή ή μη δολωματικού  ψεκασμού  από  το  έδαφος για το 2013 στην Τ.Κ 
                 Πακίων.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής:
Ο Δήμος Μον/σίας   με το αριθ: 1120/21-01-2013 έγγραφό του  μας ζητά να απαντήσουμε με απόφασή μας  αν δεχόμαστε ή όχι  να γίνει καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος στους ελαιώνες της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Πακίων για το 2013.Με το ανωτέρω έγγραφό του μας κοινοποίησε  & το αριθ: 806/18-1-2013  έγγραφο  της Περιφερειακής  ενότητας Λακωνίας – Δ/νση  Αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής  (Τμήμα Ποιοτικού  & Φυτουγειονομικού  ελέγχου) το οποίο ορίζει ως  καταληκτική προθεσμία υποβολής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μον/σίας  για το αν δέχεται  ή όχι   να γίνει καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος στους ελαιώνες της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου την 22-02-2013.
Σε περίπτωση που αποφασίσουμε  καταφατικά για την εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας πρέπει να αναφέρουμε πως  αποδεχόμαστε & την συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών  στην δαπάνη καταπολέμησης  η οποία σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει σήμερα  είναι 2% επί της μικρότερης τιμής συγκέντρωσης  του παρθένου  ελαιολάδου & 2% επί της αξίας  των βρώσιμων  ελιών που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους τους. Επίσης σας γνωρίζω πως ο Αγροτικός Συν/σμός Μολάων/Πακίων με το αριθ:807/4-2-2013 έγγραφό του μας κάνει γνωστό πως το Διοικητικό του Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα  να γίνει  δολωματικός ψεκασμός  κατά το 2013 στις περιοχές  της ζώνης ευθύνης του.(Μολάων-Πακίων-Ελαίας & Κουπίων).
Με την αριθ: 1/2013  ομόφωνη Απόφασή μας προτείναμε την αναβολή του θέματος στην πρόσφατη συνεδρίαση που είχαμε (5-2-2013) , οπότε σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε γιατί υπάρχει χρονικό περιθώριο όπως σας προανέφερα.
Γνωρίζω πολύ καλά από παράπονα πολλών ελαιοκαλλιεργητών πως υπάρχουν κάθε χρονιά κάποια προβλήματα σχετικά με τους δολωματικούς ψεκασμούς & συγκεκριμένα κατά την προηγούμενη δακοκτονία προσπαθήσαμε με την βοήθεια του Συν/σμού να πραγματοποιήσουμε 3  δολωματικούς ψεκασμούς & όχι μόνο 2 . Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Υπήρχε αρκετός δάκος στην περιοχή μας & ειδικά στην περιοχή της Κοκκινιάς αλλά & σε κτήματα συγχωριανών μας τα οποία ανήκουν στην κτηματική περιφέρεια της ΤΚ:Ελαίας όπου δεν γίνεται δολωματικός.
Υπάρχουν όμως παρά πολλοί Ελιώτες οι οποίοι έχουν κτήματα στα όρια Πακίων  όπου γίνονται δολωματικοί.
Ακολούθως πήρε το λόγο η κα Καλαμβόκη  & είπε:
 Όταν πραγματοποιείται δολωματικός  ψεκασμός  πρέπει να γίνεται κατόπιν , έλεγχος σε σύντομο χρονικό διάστημα  αν υπάρχει δάκος. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν ψεκάζουν παντού & σωστά & ειδικά στην περιοχή της Κοκκινιάς είχαμε πολύ δάκο κατά την τελευταία ελαιοκομική χρονιά.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κος Μπουντούνης ως εκπρόσωπος του Συν/μού Μολάων – Πακίων & είπε:
Το 1997  ξεκίνησε η δακοκτονία με δολωματικούς στα Πάκια. Πριν πραγματοποιούσαμε πολλούς ψεκασμούς ως ιδιώτες για την καταπολέμηση του δάκου αλλά δεν είχαμε αποτελέσματα , για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να κάνουμε δολωματικούς οι οποίοι λόγω του αυξανόμενου κόστους δεν γίνονται όπως πρέπει αλλά έστω & με 2 ψεκασμούς  που έγιναν την περασμένη κάτι  καλύτερο είχαμε σε σύγκριση  με άλλες περιοχές  που δεν κάνουν καθόλου δολωματικούς.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά με την δακοκτονία , η οποία όμως προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα κατά γενικές ομολογίες.
Αφού τελείωσε ο κος Μπουντούνης η κα Μιχελάκου Καλλιόπη είπε:
Να γίνονται  κατ’ ελάχιστον  4 δολωματικοί ψεκασμοί & όχι μόνο 2 , είναι πολύ λίγοι για τον δάκο που υπάρχει στην Κοινότητά μας. Δεν με καλύπτει η υπάρχουσα σύμβαση & θέλω να τονίσω πως  απαγορεύονται οι ψεκασμοί με τουρμπίνες στις δενδροκαλλιέργειες & αυτό πρέπει να γίνει γνωστό στους αγρότες.
Αφού τελείωσε & η κα Μιχελάκου ο κ. Πρόεδρος ευχήθηκε  για την τρέχουσα χρονιά να είναι πιο αποτελεσματικός ο δολωματικός ψεκασμός της ελιάς από εδάφους ,να γίνει όσο το  δυνατόν πιο προσεχτικά διότι έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα η Τοπική Κοινότητα Πακίων λόγω των πολύ μεγάλων κτηματικών ορίων της &  παρακάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του  τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010  & μετά από διαλογική συζήτηση,  
                                              Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία
     Προτείνει την  καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος στους ελαιώνες της Τοπικής Κοινότητας Πακίων,  για  το 2013.                                                                                                                                                                                                                         
Επίσης :Παρακαλεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ψεκασμούς που θα γίνουν  καθ’ ότι το υγρό κλίμα της  Ελαίας ευνοεί παρά πολύ την ανάπτυξη & εξάπλωση του δάκου σε γειτονικά εδαφικά όρια της ΤΚ:Πακίων.
 Μειοψηφούσης της κας Μιχελάκου η οποία προτείνει να γίνονται  κατ’ ελάχιστον  4 δολωματικοί ψεκασμοί & όχι μόνο 2 , είναι πολύ λίγοι για τον δάκο που υπάρχει στην ΤΚ:Πακίων  & επίσης δεν την  καλύπτει η υπάρχουσα σύμβαση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*