Ενίσχυση deminimis ως 15.000 σε κτηνοτρόφους Λακωνίας Δήμου Βοιών

Ενίσχυση deminimis ως 15.000 σε κτηνοτρόφους Λακωνίας Δήμου Βοιών

Ενίσχυση de minimis 10,5 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και 105 ευρώ ανά βοοειδές έχουν λαμβάνειν οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Βοιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, λόγω καταστροφής των βοσκήσιμων εκτάσεών τους από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2015.

Αυτό ορίζει σχετική απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, με σκοπό –όπως αναφέρεται- τη στήριξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Βοιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, λόγω της ολοσχερούς καταστροφής των βοσκήσιμων εκτάσεων από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, κατά τη διάρκεια του θέρους του 2015.

Βάσει της απόφασης, υπογραμμίζεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων και βοοειδών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Βοιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, λόγω καταστροφής των βοσκήσιμων εκτάσεων από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, κατά τη διάρκεια του θέρους του 2015, και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης- ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χορήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) δηλώνοντας ότι διατη-ρούν στην εκμετάλλευση τους αιγοπρόβατα και βοοειδή.

2. Να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).

3. Η έδρα εκμετάλλευσής τους να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βοιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση, δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με τη Χορήγηση ενισχύσεων de minimis στο γεωργικό τομέα.pdf

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. των οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά,

2. για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές, δηλαδή τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με την λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες σχετικές με την εξαγωγική δραστηριότητα,

3. που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων,

4. που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο Τμήμα 2.2 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αριθμ. 2014/C249/01 της 31.07.2014.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων και βοοειδών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Βοιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, λόγω καταστροφής των βοσκήσιμων εκτάσεων από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, κατά τη διάρκεια του θέρους του 2015, και οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης− ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος χορήγησης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) δηλώνοντας ότι διατηρούν στην εκμετάλλευση τους αιγοπρόβατα και βοοειδή.

2. Να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).

3. Η έδρα εκμετάλλευσής τους να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βοιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση, δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 Ευρώ.

Άρθρο 4

Ύψος ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης είναι το ίδιο για κάθε δικαιούχο και χορηγείται κατ’ αποκοπή για ένα μήνα, ανάλογα με τις μονάδες ζώων που έχει στην κατοχή του.

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000,00 Ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.

3. Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται σε 10,50 Ευρώ ανά αιγοπρόβατο και σε 105,00 € ανά βοοειδές.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 (109.260.000,00 Ευρώ).

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2015 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2111.

2. Οργανισμός Πληρωμής των ενισχύσεων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 37501/2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ» (Β΄ 485).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *