Χωρίς πρόστιμο οι άδειες νερού ως 30 Σεπτεμβρίου

Χωρίς πρόστιμο οι άδειες νερού ως 30 Σεπτεμβρίου

Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς πρόστιμο δίνει σχετική τροποποιητική ΚΥΑ, σε όσους κατόχους σημείων υδροληψίας δεν έχουν κάνει αίτηση για τη σχετική άδεια.

Μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με την απόφαση, ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 50 ευρώ από 1−10−2015 μέχρι 31−12−2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1−1−2016.

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση (B΄ 2878) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ (Β΄ 3142).

1) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, η περίπτωση (ε) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Στις περιπτώσεις υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (εδάφια δ και ε) του άρθρου 2 και την παράγραφο 6 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, όποιος μέχρι τις 30−4−2015 δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, δεν καταβάλλει πρόστιμο, εάν η εν λόγω αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 30−9−2015. Μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:

αα) με πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ από 1−10−2015 μέχρι 31−12−2015, για κάθε μήνα καθυστέρησης και αβ) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1−1−2016.

Η καταβολή του προστίμου και η προσκόμιση σχετικού παραστατικού στην αδειοδοτούσα αρχή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Ειδικότερα, στην ανωτέρω περίπτωση (αα) αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή ανάλογου παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης ύδατος και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182), ενώ στην περίπτωση (αβ) η επιβολή και καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 4.2 του παρόντος άρθρου».

2) Στην παράγραφο 4.2. του άρθρου 13, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, περίπτωση (ε) υποπερίπτωση (αα) και 1.1. του παρόντος άρθρου».

3) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17, με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 31), όπως ισχύει, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή αρκεί η προσκόμιση στην αδειοδοτούσα αρχή παραβόλου (100 ευρώ) υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του σημείου υδροληψίας και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182)».

ΠΗΓΗ…http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=131396&la=1

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για τις άδειες χρήσης νερού.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *