Breaking News
Home » ΕΙΔΗΣΕΙΣ » Ανακοίνωση για Υπαίθριο Εμπόριο – Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Μονεμβασίας

Ανακοίνωση για Υπαίθριο Εμπόριο – Υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προβεί στην έκδοση αδειών Υπαίθριου Εμπορίου, Πλανόδιου και Στάσιμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 254/2005 όπως ισχύει.    
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατοικούν στο Δήμο Μονεμβασίας να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  έως και 8 Μαρτίου 2013. 
Οι αιτήσεις αφορούν σε αριθμό και τύπο άδειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1785/208/30-1-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων για την άσκηση των υπαιθρίων στάσιμων και πλανοδίων εμπορικών δραστηριοτήτων Τύπου Β΄ για το έτος 2013, ως εξής:

Α.  ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ    ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΙΔΟΣ      
Νεάπολη    2    *1 ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΤΕΡΙ 4τ.μ.  (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)
*1 ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜ.  ΚΤΕΛ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΤΕΡΙ 4τ.μ. (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)      
Μονεμβασιά    1    * 1 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΗ  4 τ.μ. (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)      
Ελιά    4    *1 ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 τ.μ. (οπωρολαχανικά)
*1 ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΥΒΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5 τ.μ. (οπωρολαχανικά)
*1 ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 5 τ.μ. (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)
*1 ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΕΛΑΝΗ 5 τ.μ. (νωπά είδη αλιείας)      
Πάκια    2    *1 ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΓΕΦΥΡΙ (οπωρολαχανικά)
*1 ΠΛΗΣΙΟΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οπωρολαχανικά)      
Αγ. Απόστολοι    1    *1 ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΝ 20 τ.μ. (οπωρολαχανικά)      
Πλύτρα    2    *1 ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)
*1 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (καλαμπόκι-κάστανα-μαλλί της γριάς-ξηρούς καρπούς)   

Β.  ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1785/208/30-1-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου δεν χορηγείται καμία άδεια Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου Τύπου Β΄ για το έτος 2013.
Με ενημέρωση του αρμοδίου Υπουργείου δεν θα χορηγηθεί καμία άδεια Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου Τύπου Α΄ (πρωτογενή προϊόντα γης) για το έτος 2013.

Γ.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Π.Δ. 254/2005 όπως ισχύει)

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιοδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθ. 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολύτεκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.

Δ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Π.Δ. 254/2005 όπως ισχύει)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 όπως ισχύει, είναι τα εξής:
1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια

Ε.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
     (Π.Δ. 254/2005 όπως ισχύει)

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),
2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
4) βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας για Δημοτική Ενημερότητα  (άρθρο 285 Ν. 3463/2006).
5) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.

ΣΤ.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ

Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.1 ΠΔ 254/05.
Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της.
Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσίες, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στους Δήμους ή Κοινότητες τέλους, όπου απαιτείται αυτό.

Ζ.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΩΝ

Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μία άδεια υπαίθριου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.

ΕΚ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*