Συστήματα κλειδαριών και Lockout/Tagout (LOTO): Παροχή ασφάλειας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας

Συστήματα κλειδαριών και Lockout/Tagout (LOTO): Παροχή ασφάλειας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας
Συστήματα Κλειδαριών

Οικλειδαριές lockout tagout (LOTO) είναι κρίσιμα συστήματα ασφαλείας που διασφαλίζουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, κυρίως σε βιομηχανικές μονάδες όπου οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν με μηχανήματα κατά την ώρα της συντήρησης του εξοπλισμού όπου μπορεί να προκληθεί κάποια βλάβη ή ενεργοποίηση κάποιου μηχανήματος από απροσεξία. Χωρίς την χρήση αυτών τωνκλειδαριών απαγορεύεται η διαδικασία συντήρησης, επιθεώρησης και  επισκευής των μηχανημάτων.

Ο όρος lockout tagout

Ο όρος lockout tagout https://fernand.gr/27-lockout-tagout αναφέρεται στη διαδικασία που εφαρμόζεται για να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ή ο εξοπλισμός είναι κλειστά με ασφαλή τρόπο για την αποφυγή απροσδόκητης εκκίνησης. Αυτό περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας ειδικής κλειδαριάς με ετικέτα στο μηχάνημα εκκίνησης η οποία εμποδίζει το γύρισμα του διακόπτη, αποτρέποντας έτσι τη λειτουργία του εξοπλισμού έως ότου αφαιρεθούν από τον υπεύθυνο ασφαλείας.

Συστήματα κλειδαριών και Lockout/Tagout (LOTO)
Συστήματα κλειδαριών και Lockout/Tagout (LOTO)

Οι συσκευές κλειδώματος

Οι συσκευές κλειδώματος χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με συσκευές tagout. Το πρώτο είναι ένα μηχανικό μέσο κλειδώματος ενός διακόπτη ή βαλβίδας προκειμένου να αποτραπεί η μετακίνησή του. Το άλλο είναι μια προειδοποιητική ετικέτα που ασφαλίζει επάνω στη συσκευή κλειδώματος που υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός δεν πρόκειται να λειτουργήσει μέχρι να αφαιρεθεί η ετικέτα.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα lockout tagout

Ένα αποτελεσματικό σύστημα lockout tagout περιλαμβάνει πολλά βήματα. Πρώτον, ο εξοπλισμός πρέπει να προετοιμαστεί για τερματισμό λειτουργίας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γνωρίζουν την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας. Ακολουθεί η πραγματική διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού, η οποία πρέπει να γίνει με τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο τους εργαζόμενους. Στη συνέχεια, εντοπίζονται και απομονώνονται όλες οι πηγές ενέργειας που συνδέονται με το μηχάνημα. Στη συνέχεια εφαρμόζονται οι συσκευές κλειδώματος tagout. Αυτά τα βήματα  διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα είναι ασφαλές για το επόμενο βήμα, το οποίο είναι να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του lockout tagout. Μόνο αφού αποδειχθεί ότι ο εξοπλισμός είναι ασφαλής και μη λειτουργικός, μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής.

Αφαίρεση των συσκευών κλειδώματος tagout

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, η διαδικασία επαναφοράς του εξοπλισμού σε λειτουργία πρέπει να εκτελείται συστηματικά. Αυτό περιλαμβάνει την αφαίρεση των συσκευών κλειδώματος tagout, τη διασφάλιση ότι όλα τα εργαλεία έχουν αφαιρεθεί και ότι τα εξαρτήματα είναι λειτουργικά. Το προσωπικό θα πρέπει να μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος και στη συνέχεια η πηγή ρεύματος επανασυνδέεται, θέτοντας το μηχάνημα σε λειτουργία.

χρήση των κλειδαριών και των συστημάτων lockout tagout

lockout tagout η οποία είναι ζωτικής σημασίας. Οι εταιρείες πρέπει να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα lockout tagout για να αποτρέψουν την ακούσια ενεργοποίηση του εξοπλισμού, που μπορεί να οδηγήσει σε εργατικά ατυχήματα. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη θέσπιση σχεδίου ενεργειακού ελέγχου, περιοδικές επιθεωρήσεις και την εκπαίδευση των εργαζομένων.

Συνοψίζοντας, η χρήση των κλειδαριών και των συστημάτων lockout tagoutείναι κρίσιμη για την σωστή συντήρηση των μηχανημάτων Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι σημαντική προκειμένου να κατανοήσουν την διαδικασία του χωρίς την ύπαρξη κινδύνων για την ενεργοποίησή τους, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στο χώρο εργασίας ή ακόμα και θανάτους. Η συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις διαδικασίες ασφαλείας και η κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων είναι απαραίτητα για τη διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Γι’ αυτά τα μέτρα δεν ευθύνονται μόνο οι εργοδότες, αλλά αποτελούν μέρος μιας συνολικής κουλτούρας που πρέπει να υπάρχει στην εκάστοτε επιχείρηση.