Απόφαση-πρόταση Δ.Σ Δήμου Μονεμβασίας Περί της Ονοματοδοσίας οδών και πλατειών Τ.Κ. Πακίων Δ.Ε. Μολάων

Απόφαση-πρόταση Δ.Σ Δήμου Μονεμβασίας Περί της Ονοματοδοσίας οδών και πλατειών Τ.Κ. Πακίων Δ.Ε. Μολάων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της  10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης  159/2012
«Περί της Ονοματοδοσίας οδών και πλατειών Τ.Κ. Πακίων Δ.Ε. Μολάων».
          Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 10/11-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
          Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος        Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.  Αντιδήμαρχος
2.
Τσάκος Πέτρος         Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Μέντης Γεώργιος Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος
3.
Σπυριδάκος Βασίλειος
4.
Κολλιάκος Ιωάννης           Αντιδήμαρχος
4.
Τσάκος Κωνσταντίνος
5.
Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος
5
Κρυπωτός Παναγιώτης
6.
Πετράκης Χρήστος           Αντιδήμαρχος
7.
Σουρλάς Ιωάννης            Αντιδήμαρχος
8.
Αλειφέρη Παναγιώτα
9.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
 
10.
Καλογερίνης Ηλίας
11.
Λύρας Χαράλαμπος
12.
Μαρούσης Χράλαμπος
13.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
14.
Σταθάκης Παναγιώτης
15.
Τσαφατίνου Κατερίνα
16.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18.
Νικολινάκος Παναγιώτης
19.
Παπαδάκης Γεώργιος
20.
Χαραμής Αντώνιος
21.
Χριστάκος Σταύρος
22.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
          Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
          Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το εικοστό έβδομο (27ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη και στον πρόεδρο της Τ.Κ. Πακίων κ. Καρούνη Μιχαήλ, οι οποίοι είπαν τα εξής:
Το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Πακίων με την αριθ. 5/2012 απόφασή του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πακίων της Δ.Ε. Μολάων, με την οποία προτείνουν να γίνει ονοματοδοσία των οδών και πλατειών της Τ.Κ. Τα ονόματα που προτείνουν τα επεξεργάστηκαν σε συνεργασία με μία άτυπη ομάδα εργασίας και στηρίχθηκαν πάνω σε ιστορικά γεγονότα  που έλαβαν χώρα στα Πάκια, σε ονόματα προσωπικοτήτων  που κατάγονταν από το χωριό και προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες  στον τόπο και γενικότερα στην πατρίδα, σε ονόματα που έχουν σχέση με τη θρησκεία, σε ονόματα που αναφέρονται σε τοπωνύμια, σε ήθη και έθιμα του τόπου, σε παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν εκλείψει κλπ.
         Μετά από διεξοδική διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, η πρόταση για την ονομασία των οδών και πλατειών της Τοπικής Κοινότητας Πακίων, διαμορφώνεται ως εξής:

 
1. Οδός Νικόλαου Δημάκου. Μέγας ευεργέτης Πακίων και Μολάων καταγόμενος εκ Πακίων. Με πρωτοβουλία του συγκεντρώθηκαν χρηματικά ποσά που δόθηκαν για την ανέγερση του Ιερού Ναού «Άγιος Δημήτριος» Πακίων και δώρησε το Δημάκειο Πνευματικό κέντρο Μολάων, βοήθησε στη συγκρότηση της Φιλαρμονικής Μολάων και ήταν μέλος Ερανικής Επιτροπής ανέγερσης του Νοσοκομείου Μολάων.
 Από Καμπέρι  (Όρια Πακίων) έως το κέντρο των Πακίων Ι. Ναός «Αγίου Δημητρίου».
2.  Οδός Αντωνίου Κουτσογιαννόπουλου. Σαμποτέρ στην κατοχική περίοδο με ιδιαίτερες     διακρίσεις, ο οποίος εκτελέσθηκε από τα Γερμανικά στρατεύματα.
  Από Ιερό Ναό  «Άγιος Δημήτριος» έως τ. Δημοτικό Σχολείο.
3.  Οδός π. Φιλόθεου Ζερβάκου. Ιερομόναχος. Καταγόμενος από τα Πάκια με πλούσιο     Θεολογικό έργο.
  Από  οικία  Κληρον.  Ι. Αρώνη  έως  ιδιοκτησία  Ιωάννη  Αλεξ.  Λάγγη  (Όρια Πακίων).
4.  1η  Πάροδος Π.φιλοθέου Ζερβάκου.
  Από  οικία  Σταματικής  Δ. Καναβάρου  έως  γωνία  οικίας Γεωργίου Ν. Κουλούρη.
5.  Οδός Θεοδώρου Μιχ. Κωστάκου.Ευεργέτης-δωρητής (2) αγροκτημάτων στην Κτηματική περιφέρεια Πακίων όπου εκ των εσόδων του ενός,  προικοδοτούνται οι άπορες κορασίδες  που  κατοικούν  στα  Πάκια  και  είναι  εγγεγραμμένες  στα  Δημοτολόγια  Πακίων.
  Από Καμπέρι πλησίον οικίας (Αντωνίου Ηλ. Καρούνη) έως γωνία οικίας Θεοδώρου  Χουσάκου.
6.  Οδός Αγίας Βαρβάρας. (Εξωκκλήσι).
  Από οικία Θεοδώρου Γ. Χουσάκου έως Βρυσούλα.
7.  1η  Πάροδος  Θεοδώρου Μιχ.  Κωστάκου.
  Από οικία κληρον. Χαραλάμπους  Καναβάρου έως οικία Σωτηρίου Καναβάρου.
8.  2η  Πάροδος  Θεοδώρου Μιχ.  Κωστάκου.
  Από οικόπεδο κληρον. Κουτσογιαννόπουλου  έως οικία Αθανασίου Ντεντέ.
9.  Οδός Προφήτη Ηλία.
  Από οικία Δημητρίου Ι. Καλαμβόκη έως μαντρότοιχο τ. Δημοτικού Σχολείου (Χωματόδρομος).
10.  Οδός Ελαίας.
  Από οικία Βασιλείου Ευαγγ. Κουτσογιαννόπουλου έως τον επάνω δρόμο (Θεοδώρου Μιχ. Κωστάκου).
11.  1η  πάροδος  Αντωνίου  Κουτσογιανόπουλου.
   Από οικία Μιχαήλ Ι. Μιχελάκου  έως  τον  επάνω δρόμο (Θεοδώρου Μιχ. Κωστάκου)
12.  Οδός Παναγίας. 
  Από Γεφύρι έως  εξωκλήσι Παναγίτσας.
13.  Οδός Ηρώων.
  Από οικία Μαρίας  Γ. Πολίτη έως  οικία Βασιλείου Ζαχ. Κρυπωτού.
14.  Οδός Αγίου Νικόλαου.
  Από οικία Νικολάου Ι. Καρούνη  έως οικία Νικολάου Στ. Κουλούρη.
15.  Οδός Βρύσης.
  Από οικία Κων/νου Κιμπιζή έως οικία Νικολάου Στ. Κουλούρη.
16. Οδός Ελβετίας.
 Από οικία Κυριάκου Δ. Κουτσογιαννόπουλου  έως οικία Φέλιξ  (Ελβετός).
17.  Οδός Μολάων.  
  Από οικία Χριστοφυλάκου έως αγρόκτημα Σκαλιώτη.
18.  Οδός Ομογενών. 
  Από οικία  Δημητρίου  Κωστάκου  έως οικία Χριστοφυλάκου.
19. Οδός  Παλαιομονάστηρου.
  Από οικία Νικολάου Π. Τζαφέρη έως οικία Ηλία Χριστοφυλάκου.
20.  Οδός Αγίου Ιωάννου.
  Από οικία Γεωργ. Τσαντρίζου έως αγρόκτημα Μιχαήλ Θεοδ. Καρούνη.
21.  Οδός Χαράλαμπου Κρυπωτού. Πακιώτης Λαογράφος και ερευνητής.
  Από οικία Αντωνίου Π. Κρυπωτού έως οικία Βασιλείου Π. Κρυπωτού.
22.  Οδός Ιερέα Γεωργίου Καρυτσιώτη. Πλούσια δράση σε κοινωνικό έργο.
  Από οικία Ιωάννου Αντ. Κρυπωτού έως οικία  Κων/νου Κρυπωτού.
23.  Οδός Αγίου Νεκταρίου.
  Από πάρκινγκ  έως Άγιο Νεκτάριο (Εξωκκλήσι).
24. Οδός Αγίου Δημητρίου.
  Από οικία Σταύρου Κουτσογιαννόπουλου  έως οικία  Ι. Αποστολάκου.
25.  Οδός Διασέλων.
  Από οικία Σταύρου Κουλούρη έως οικία Ιωάννου Γαλανού.
26.  Οδός Λιντρίβας. Τοποθεσία παραδοσιακού χειροκίνητου μύλου.
  Από οικία Κων/νου Ηλ. Μπουντούνη έως οικία Λάγγη.
27.  Οδός Μακρύγιαλου
  Από οικία Δημητρίου Μπουντούνη  έως  οικία Παναγιώτου Κ. Σακκή.
28.  Οδός Αγίου Αθανασίου
  Από οικία Ελένης Γρ. Καλαμβόκη  έως οικία Αριστοφάνη Γιαννούλη.
29.  Οδός Αγίου Σπυρίδωνος
  Από οικία Νικολάου Αντ. Καρούνη  έως Κοιμητήριο «Αγ. Σπυρίδων».
30.  Οδός Παμ. Ταξιαρχών
  Από οικία Αφροδίτης Κουλούρη έως οικία Ιωάννη Κοτσώνα.
31.  Οδός Αγίου Ραφαήλ.
  Από οικία Αλέξανδρου Μιχελάκου  έως Μαρουσέικο.
32.  Οδός Ελαιώνων.
  Από οικία Γεωργίου Κ. Μιχελάκου έως οικία  Ιωάννη Δ. Καλαμβόκη.
33.  Οδός Καλπατσακίου.
   Από οικία Παρασκευής Πραχάλη έως οικία Ντίνας Πραχάλη.
                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  159/2012.
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας            Τα Μέλη
 Αβδούλος Σπύρος
Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Πακίων
Καρούνης Μιχαήλ
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
           Απών
Τσάκος Πέτρος
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σουρλάς Ιωάννης
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *