Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Πακίων

Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Πακίων

 

            Στην Τοπική Κοινότητα Πακίων του Δήμου Μονεμβασίας σήμερα 21-5-2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα & ώρα  18.30, συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το  Συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Πακίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88  του Ν.3852/4-6-2010 & σύμφωνα με την αριθ. 14/16-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο : Περί συγκρότησης ομάδας πυρασφάλειας ΤΚ:Πακίων.
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο (3) μελών ήταν:
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. Μιχαήλ         Κ. Καρούνης (Πρόεδρος)                 1) Καλλιόπη Γ. Μιχελάκου
  2. Μαρία          Κ.  Καλαμβόκη
            Στη Συνεδρίαση ήταν παρόν και ο υπάλληλος του Δήμου Μονεμβασίας, Ιωάννης Μιχ. Μιχελάκος, που έχει οριστεί γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου, για την τήρηση του Πρακτικού.
                        Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης  & ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα εξής:
Ύστερα από μακροχρόνιες & επίπονες προσπάθειες , με την αριθ: 2742/11/14-5-2012 Απόφαση της Δ/νσης περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού – Τμήμα χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο κος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπέγραψε  την κύρωση πράξης εφαρμογής στο αραιοδομημένο  τμήμα της πολεοδομικής  μελέτης του οικισμού Πακίων  του Δήμου Μονεμβασίας η οποία έχει εγκριθεί  με το από 15-4-88 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ: 346Δ/10-5-1988).
Όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη η επιτυχία της επίτευξης αυτού του έργου για το χωριό μας γιατί είναι έργο που θα αλλάξει τα οικιστικά δεδομένα του χωριού μας & θα συντελέσει στην οικιστική του ανάπτυξη.
Θέλω επίσης να σας ενημερώσω  πως  από το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας ψηφίστηκε πίστωση  12.000,00 € για την διαμόρφωση χώρου οικοπέδου εντός οικισμού Πακίων  & πίστωση για την συντήρηση του Κοιμητηρίου μας.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο λήφθηκε η απόφαση που καταχωρείται κατωτέρω:
Αριθμός Απόφασης 6/2012
Θέμα 1ο : Περί συγκρότησης ομάδας πυρασφάλειας ΤΚ:Πακίων.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Ο Δήμος Μονεμβασίας  με το αριθ: 12777/8-5-2012έγγραφό του μας παρακαλεί να συγκροτήσουμε  ομάδες πυρασφάλειας  προκειμένου να παρατηρούν κάθε ύποπτη κίνηση  ή πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς στην Κοινότητά μας & να ορίσουμε άτομα  που έχουν γεωργικούς ελκυστήρες με  ψεκαστικά-βυτία που σε περίπτωση πυρκαγιάς  να είναι σε ετοιμότητα να συνδράμουν  τις δυνάμεις πυρόσβεσης.
Έχοντας υπόψη μας  λοιπόν τα ανωτέρω σας καλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010 &  μετά από διαλογική συζήτηση,  
                                                   Αποφασίζει ομόφωνα
    Προτείνει  την συγκρότηση δυο (2) ομάδων πυρασφάλειας για την ΤΚ:Πακίων ως κάτωθι:
ΟΜΑΔΑ 1η:
Έργο της είναι να  παρατηρεί  κάθε ύποπτη κίνηση  ή πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς στην Κοινότητά μας:
1) Αντώνιος Ευαγγ.    Κουτσογιαννόπουλος          2)Εμμανουήλ Γ. Κοτσώνας
3) Νικόλαος Κων/νου Κρυπωτός                           4) Παναγιώτης Γ. Πραχάλης
5) Ιωάννης   Γ.           Κωστάκος                            6) Σπυρίδων  Λ. Καρούνης
ΟΜΑΔΑ 2η:  Κάτοχοι γεωργικών ελκυστήρων με  ψεκαστικά-βυτία.
Έργο της είναι , πως  σε περίπτωση πυρκαγιάς  να είναι σε ετοιμότητα  & να συνδράμει τις δυνάμεις πυρόσβεσης.
          1)Αντώνιος   Ηλ. Καρούνης        2)Θεόδωρος Δ. Μπουντούνης 
          3) Ελευθέριος Ν.  Κόκκορης        4)Βασίλειος  Α.  Δελήγιαννης
          5) Αντώνιος Κυρ. Μαρούσης
    Στη συνέχεια & επειδή δεν υπήρχε  άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης.
 Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΟΥΝΗΣ


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Μιχ. Μιχελάκος


           ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Μαρία      Κ.  Καλαμβόκη

                                                                                      
                                                                                                                                       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *