«Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος για τη προσάρτηση Δημοτικής Ενότητας σε άλλο Δήμο»

«Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος για τη προσάρτηση Δημοτικής Ενότητας σε άλλο Δήμο»

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με την οποία ζητά να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος, προκειμένου να μπορεί να αποφασιστεί από τους εκλογείς μιας Δημοτικής Ενότητας η προσάρτησή της σε άλλο Δήμο από αυτόν στον οποίο ανήκει. Επιπλέον ζητά την παροχή λεπτομερών διευκρινίσεων για τη διαδικασία διεξαγωγής ενός τέτοιου τοπικού δημοψηφίσματος. Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη ενδυνάμωσης στο σύνολό τους των θεσμών της άμεσης δημοκρατίας για θέματα μείζονος τοπικού ενδιαφέροντος. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής: Ο θεσμός του τοπικού δημοψηφίσματος, καθιερώθηκε με γνώμονα την ανάπτυξη της άμεσης δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και την ενεργοποίηση του πολίτη στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών. Εξίσου σημαντική είναι και η ειδικότερη πρόβλεψη διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία για θέματα που ορίζονται ρητά στο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α/114/08-06-2006), περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ένα από τα θέματα αυτά είναι και η διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για την προσάρτηση Τοπικού Διαμερίσματος σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, με τον οποίο ή την οποία συνορεύει, που προβλέπεται και ρυθμίζεται από τον παραπάνω Νόμο. Στη συνέχεια και με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθιερώθηκαν ως Δημοτικές Ενότητες, οι εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Ο.Τ.Α., οι οποίες και φέρουν το όνομα του πρώην Δήμου ή της Κοινότητας. Με δεδομένο ότι από την έναρξη ισχύος του πιο πάνω Νόμου καταργούνται μόνο οι προγενέστερες αυτού διατάξεις που έχουν αντίθετο προς τις ρυθμίσεις του περιεχόμενο, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ρύθμισης στο Νόμο αυτό για το τοπικό δημοψήφισμα, συμπεραίνεται ότι όσον αφορά το τοπικό δημοψήφισμα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αυτές όμως οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για προσάρτηση σε άλλο Δήμο μόνο Τοπικού Διαμερίσματος και όχι Δημοτικής Ενότητας, όπως άλλωστε είναι φυσικό, δεδομένου ότι ο Νόμος που καθιέρωσε τις Δημοτικές Ενότητες είναι μεταγενέστερος του Νόμου που καθιέρωσε το τοπικό δημοψήφισμα. Για την περίπτωση, επομένως, που Δημοτική Ενότητα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010), επιθυμεί την προσάρτησή της σε άλλο Δήμο,

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός : 1.- Η Δημοτική Ενότητα του Ν. 3852/2010 έχει την ίδια μεταχείριση με το Τοπικό Διαμέρισμα του Ν. 3463/2006, όσον αφορά τις διατάξεις περί τοπικού δημοψηφίσματος ; 2.- Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος για την προσάρτηση Δημοτικής Ενότητας σε άλλο Δήμο με τον οποίο συνορεύει, κατ’ αναλογική εφαρμογή της αντίστοιχης πρόβλεψης για την προσάρτηση Τοπικού Διαμερίσματος ; 3.- Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται για τη διεξαγωγή του τοπικού δημοψηφίσματος αίτηση του 1/3 των εκλογέων της Δημοτικής Ενότητας και αν ναι πού απευθύνεται η αίτηση αυτή, στο Δήμαρχο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο ; 4.- Υποχρεούνται τα δημοτικά όργανα –μετά τη συλλογή και κατάθεση των υπογραφών του 1/3 των εκλογέων- να προβούν στην προκήρυξη δημοψηφίσματος και αν ναι, ποιο όργανο είναι αρμόδιο για την διεξαγωγή του ; 5.- Ποιο είναι το ποσοστό της συμμετοχής που απαιτείται τόσο για την εγκυρότητα του αποτελέσματος του τοπικού δημοψηφίσματος όσο και για τη δεσμευτικότητά του έναντι των εμπλεκόμενων Δήμων ; 6.- Απαιτείται συναίνεση ή γνωμοδότηση του Δήμου, στον οποίο ζητείται να γίνει η προσάρτηση και αν ναι από ποιο όργανο παρέχεται αυτή και με ποια πλειοψηφία ; 7.- Υπάρχει η πολιτική βούληση για ενδυνάμωση του θεσμού του τοπικού δημοψηφίσματος και των θεσμών άμεσης δημοκρατίας για θέματα μείζονος τοπικού ενδιαφέροντος ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *