Δύ­ο ση­μαν­τι­κά ζη­τή­μα­τα Ο­μό­φω­να α­πο­φά­σι­σε το συμ­βού­λιο της ΠΕΔ, με στό­χο τη στή­ρι­ξη των χω­ρι­ών της υ­παί­θρου

Δύ­ο ση­μαν­τι­κά ζη­τή­μα­τα Ο­μό­φω­να α­πο­φά­σι­σε το συμ­βού­λιο της ΠΕΔ, με στό­χο τη στή­ρι­ξη των χω­ρι­ών της υ­παί­θρου

Στόχος η στήριξη των χωριών της υπαίθρο
Ο­μό­φω­να α­πο­φά­σι­σε το συμ­βού­λιο της ΠΕΔ, στην προ­χθε­σι­νή συ­νε­δρί­α­ση, σχε­τι­κά με τα δύ­ο ση­μαν­τι­κά ζη­τή­μα­τα που έ­θε­σε ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης κ. Α­να­στα­σό­που­λος Με κεν­τρι­κό ά­ξο­να και στό­χο τη στή­ρι­ξη των χω­ρι­ών της υ­παί­θρου

Ό­πως τό­νι­σε ο κ. Α­να­στα­σό­που­λος, «στην πα­ρού­σα κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο, που η κοι­νω­νί­α και η οι­κο­νο­μί­α έ­χουν α­νάγ­κη την α­γρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή εί­ναι α­πα­ραί­τη­το να στη­ρι­χτούν τα χω­ριά και οι το­πι­κές κοι­νω­νί­ες της υ­παί­θρου .»

Τα θέ­μα­τα που τέ­θη­καν α­πό το Δή­μαρ­χο εί­ναι δύ­ο:

α) Το εν­δε­χό­με­νο κα­τάρ­γη­σης Προ­έ­δρων Δη­μο­τι­κών και Το­πι­κών Κοι­νο­τή­των στο πλαί­σιο τρο­πο­ποί­η­σης του νέ­ου ε­κλο­γι­κού νό­μου για τις ερ­χό­με­νες αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές ε­κλο­γές

β) Την εν­δε­χό­με­νη υ­πο­χρε­ω­τι­κή έν­τα­ξη στον Ο­Α­Ε­Ε ό­λων ό­σων έ­χουν ο­ποι­α­δή­πο­τε εμ­πο­ρι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα σε χω­ριά κά­τω των 2.000 κα­τοί­κων

Πιο συγ­κε­κρι­μέ­να και στα πλαί­σια των δι­α­βου­λεύ­σε­ων α­να­φο­ρι­κά με την τρο­πο­ποί­η­ση του νέ­ου ε­κλο­γι­κού νό­μου για τις ε­πό­με­νες ε­κλο­γές της το­πι­κής αυ­το­δι­οί­κη­σης και ε­νώ συ­ζη­τού­με για ξε­χω­ρι­στές λί­στες ε­κλο­γής υ­πο­ψη­φί­ων Δη­μαρ­χών και Δη­μο­τι­κών Συμ­βού­λων, δεν έ­χει τε­θεί κα­θό­λου το θέ­μα των Προ­έ­δρων και Συμ­βού­κων των Το­πι­κών και Δη­μο­τι­κών Κοι­νο­τή­των. Υ­πάρ­χουν σκέ­ψεις για κα­τάρ­γη­ση των Προ­έ­δρων και των συμ­βου­λί­ων στις Το­πι­κές και Δη­μο­τι­κές κοι­νό­τη­τες που αν ε­πα­λη­θευ­τούν θα α­πο­τε­λέ­σουν την τα­φό­πλα­κα για τα χω­ριά και θα ε­ρη­μώ­σει η ύ­παι­θρος σε μια κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο που χρει­α­ζό­μα­στε ο­λες τις πα­ρα­γω­γι­κές μας δυ­νά­μεις.

Ο ρό­λος του Προ­έ­δρου και του το­πι­κού συμ­βου­λί­ου εί­ναι κα­θο­ρι­στι­κός, με ση­μαν­τι­κές θε­σμι­κές αρ­μο­δι­ό­τη­τες , ε­νώ α­πο­τε­λούν πα­ρά­γον­τες ορ­γά­νω­σης της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας ,αν­τι­με­τω­πί­ζον­τας προ­βλή­μα­τα που χρή­ζουν ά­με­ση ε­πέμ­βα­ση (α­πο­κα­τά­στα­ση ζη­μι­ών ύ­δρευ­σης, φω­τι­σμού, πυ­ρα­σφά­λεια, προ­στα­σί­α της δη­μό­σιας πε­ρι­ου­σί­ας κ.α.­). Εί­ναι ο άν­θρω­πος κλει­δί που θα με­τα­φέ­ρει στη Δη­μο­τι­κή Αρ­χή ό­λες τις α­ναγ­καί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες και θα συ­νει­σφέ­ρει στο να ε­πι­λυ­θούν θέ­μα­τα σχε­τι­κά με τις υ­πο­δο­μές.

Α­να­φο­ρι­κά με το 2o ζή­τη­μα, θα πρέ­πει οι ε­παγ­γελ­μα­τί­ες που ε­ξυ­πη­ρε­τούν δι­α­μέ­νον­τες σε Το­πι­κές Κοι­νό­τη­τες κά­τω των 2.000 κα­τοί­κων, να α­παλ­λάσ­σον­ται α­πό την υ­πο­χρε­ω­τι­κή κα­τα­βο­λή ει­σφο­ρών υ­περ Ο­Α­Ε­Ε, ό­πως ι­σχύ­ει μέ­χρι σή­με­ρα. Ι­δι­αί­τε­ρα, μά­λι­στα, για Το­πι­κές Κοι­νό­τη­τες κά­τω των 300 κα­τοί­κων, πρέ­πει να λη­φθεί μέ­ρι­μνα και να δο­θούν κί­νη­τρα οι­κο­νο­μι­κά και φο­ρο­λο­γι­κά ώ­στε να λει­τουρ­γούν τέ­τοι­α κα­τα­στή­μα­τα (π.χ. κα­φε­νεί­α-μι­κρά παν­το­πω­λεί­α κλπ) τα ο­ποί­α δί­νουν ζω­ή στα χω­ριά της υ­παί­θρου και ε­πι­τε­λούν κοι­νω­νι­κό έρ­γο για τους μό­νι­μα δι­α­μέ­νον­τες στις Το­πι­κές Κοι­νό­τη­τες.

Κα­τά τη συ­νε­δρί­α­ση της ΠΕΔ, ε­λή­φθη­σαν ό­λες οι σχε­τι­κές α­πο­φά­σεις και για τα δύ­ο α­νω­τέ­ρω θέ­μα­τα, οι ο­ποί­ες προ­ω­θούν­ται αρ­μο­δί­ως. Ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης, κ. Α­να­στα­σό­που­λος θα πά­ρει πρω­το­βου­λί­α να συ­ναν­τη­θεί και να ε­νη­με­ρώ­σει τους Προ­έ­δρους των Το­πι­κών και Δη­μο­τι­κών Κοι­νο­τή­των Μεσ­σή­νης για τις ε­ξε­λί­ξεις. — 

 πηγή,,,https://www.facebook.com/profile.php?id=100001643294901&hc_location=timeline
 
ΥΓ…
Και τα δυο θέματα είναι εξίσου σοβαρά που συζητήθηκαν στην ΠΕΔ αλλά η κατάργηση των τοπικών συμβουλίων είναι ταφόπλακα για τα χωριά που ο ρόλος του τοπικού συμβουλίου είναι σημαντικό πρέπει άμεσα να παρθούν πρωτοβουλίες από τους πλεκόμενους φορείς και φυσικά ενημέρωση σε όλους τους πρόεδρους και Τοπικά Συμβούλια αν τελικά ισχύει αυτή η πρόταση για άμεση κινητοποίηση και αντίδραση.
Μιχάλης Καρούνης Πρόεδρος Τ.Κ Πακίων Δήμου Μονεμβασαίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *