Συνεδρίαση Τοπική Κοινότητα Πακίων του Δήμου Μονεμβασίας 30-08-2011

Συνεδρίαση  Τοπική Κοινότητα Πακίων του Δήμου Μονεμβασίας 30-08-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2011

Στην Τοπική Κοινότητα Πακίων του Δήμου Μονεμβασίας σήμερα 30-08-2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη & ώρα 18.00, συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πακίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του Ν.3852/4-6-2010 & σύμφωνα με την αριθ. 12/25-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για την συζήτηση & λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1} Προτάσεις – ενημέρωση για την βελτίωση της καθαριότητας & υγιεινής στην

Τ.Κ:Πακίων.

2} Συγκρότηση Επιτροπής για την ονοματοδοσία οδών & πλατειών εντός οικισμού

ΤΚ:Πακίων.

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο (3) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχαήλ Κ. Καρούνης (Πρόεδρος)

2. Μαρία Κ. Καλαμβόκη Ουδείς

3. Καλλιόπη Γ. Μιχελάκου

Στη Συνεδρίαση ήταν παρόν και ο υπάλληλος του Δήμου Μονεμβασίας, Ιωάννης Μιχ. Μιχελάκος, που έχει οριστεί γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου, για την τήρηση του Πρακτικού.

Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης & στη συνέχεια συζητήθηκαν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία λήφθηκαν οι αποφάσεις που καταχωρούνται κατωτέρω :

Αριθμός Απόφασης: 6/2011

Θέμα 1ο : Προτάσεις – ενημέρωση για την βελτίωση της καθαριότητας & υγιεινής στην

Τ.Κ:Πακίων.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής:

Θέλω να σας ενημερώσω πως κατά την διάρκεια του απερχόμενου καλοκαιριού καθημερινά έγινα δέκτης πολλών παραπόνων από κατοίκους του χωριού μας για την ασύστολη ροή υδάτων απλών αλλά & από πλυντήρια , λάντζες κλπ στους δρόμους του χωριού που ενοχλούσαν τους παρακείμενους γείτονες αλλά & τα τροχοφόρα οχήματα ειδικά δε αυτά που ήταν με σαπούνια.

Επίσης παρατηρήθηκε η ρίψη αρκετών απορριμμάτων στους δρόμους ή σε παρακείμενα οικόπεδα αντί να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων.

Δεν είναι σωστό να παρατηρούνται τέτοιες εικόνες στην σημερινή μας εποχή , καθ΄ ότι η καθαριότητα του χωριού μας διασφαλίζει την υγεία μας , αλλά την καλή εντύπωση στους επισκέπτες.

Θα αναφερθώ επίσης & στο Κοιμητήριο του χωριού μας το οποίο μεν υπάγεται στον Δήμο μας αλλά πρέπει & οι συγγενείς των θανόντων να περιποιούνται λίγο & τους τάφους καθαρίζοντάς τους από τα χορτάρια , κλαδιά & σκουπίδια που μαζεύονται γύρω από αυτούς , όπως πρέπει να ενδιαφερθούν για την ανακομιδή των οστών των συγγενών τους για να τα τοποθετήσουν στο οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα οστά σε παλαιούς τάφους.

Τα ανωτέρω κατά την γνώμη μου είναι πολύ σοβαρά & για αυτό το λόγο προτείνω να στείλουμε επιστολή σε όλους τους κατοίκους του χωριού μας με συστατικό χαραχτήρα μήπως περιορίσουμε τα ανωτέρω & δημιουργήσουμε καλύτερη υγιεινή & εικόνα στο χωριό μας.

Με τα ανωτέρω συμφώνησε & η κα Καλαμβόκη η οποία μίλησε για τα ανεξέλεγκτα νερά αλλά & για το Κοιμητήριο.

Ακολούθως πήρε το λόγο η κα Μιχελάκου & είπε τα εξής:

Το θέμα είναι σοβαρό & αναφέρομαι στους αλλοδαπούς που κατοικούν σε ακατοίκητα σπίτια που δεν υπάρχουν βόθροι & κατανομάζω το σπίτι που είναι κοντά μου (πρώην ιδιοκτησία Ανούση).

Τέλος πήρε το λόγο ο Πρόεδρος & είπε.

Έχοντας λοιπόν υπόψη μας την σοβαρότητα του θέματος , σας καλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010 ,μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου & προτείνει την αποστολή συστατικής επιστολής στους κατοίκους της ΤΚ:Πακίων περί : καθαριότητας-υγιεινής & Κοιμητηρίου.

Αριθμός Απόφασης : 7/2011

Θέμα 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την ονοματοδοσία οδών & πλατειών εντός

οικισμού ΤΚ:Πακίων

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής:

Επειδή το χωριό μας έχει αρκετούς δρόμους οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στο σύνολό τους & σε συνδυασμό με την ιστορία του , αλλά την λειτουργικότητα που θα προκύψει προτείνω να προβούμε στην ονοματοδοσία των οδών & πλατειών εντός οικισμού του χωριού μας , να συγκροτήσουμε σχετική επιτροπή στην οποία προτείνω να είναι οι εξής χωριανοί μας.

Κωνσταντίνος Γεωργ. Πραχάλης – Κωνσταντίνος Βασιλ. Παναγάκος – Παναγιώτης Γ. Πραχάλης – Νικόλαος Στ. Κουλούρης – Σπυρίδων Λυκ. Καρούνης – Μαρίνα Κατσουρίνη.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κα Μιχελάκου η οποία πρότεινε στην ανωτέρω επιτροπή να είναι & ο κος Κυριάκος Αντ. Κρυπωτός.

Ακολούθως πήρε το λόγο η κα Καλαμβόκη η οποία συμφώνησε με τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη αλλά πρότεινε να είναι στην ανωτέρω Επιτροπή & ο κος Μιχαήλ Ι. Μιχελάκος .

Ο Πρόεδρος αφού τελείωσε την εισήγησή του & άκουσε & τις προτάσεις των 2 συμβούλων κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010 ,μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Προτείνει την συγκρότηση της κάτωθι επιτροπής η οποία θα εργασθεί για την υλοποίηση της ονοματοδοσίας οδών & πλατειών της ΤΚ:Πακίων εντός οικισμού:

1) Μιχαήλ Κων/νου Καρούνης (ΠρόεδροςΕπιτροπής)

2) Κωνσταντίνος Γεωργ. Πραχάλης 3) Κωνσταντίνος Βασιλ. Παναγάκος

4) Παναγιώτης Γ. Πραχάλης 5) Νικόλαος Στ. Κουλούρης

6) Σπυρίδων Λυκ. Καρούνης 7) Μαρίνα Κατσουρίνη .

8) Μιχαήλ Ι. Μιχελάκος 9) Κυριάκος Αντ. Κρυπωτός

Στη συνέχεια & επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης.

Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΟΥΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Μιχ. Μιχελάκος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρία Κ. Καλαμβόκη

2. Καλλιόπη Γ. Μιχελάκου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *