Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 28 Νοεμβρίου τ.ε. ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

2. «Περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. «Περί καθορισμού των τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2012»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. «Περί καθορισμού του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την επιλογή του τρόπου εμβαδομέτρησης των ακινήτων που υπόκεινται στην καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και λοιπών φόρων και τελών»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. «Περί ενημερώσεως για την τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού το Γ΄ τρίμηνο 2011»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. «Περί της λύσης & εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καστανέας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) & τον ορισμό εκκαθαριστών»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 920.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ» – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

9. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 1.282.851,71 €, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

10. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασιάς και της Περιφέρειας Πελοποννήσου /Π.Ε. Λακωνίας, για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κουπίων προς Μολάους»- Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

11. «Περί υλοποίησης του έργου «Περιμετρική οδός Μολάων –Αντιπυρική προστασία οικισμού Μολάων» και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων νήσων 2007-2013». Άξονας προτεραιότητας 02 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου’ κωδικός προτεραιότητας 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές οδοί», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

12. «Περί της εγκρίσεως των όρων προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3840/2010, με το Δήμο Σπάρτης/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος για ορισμό φορέα υλοποίησης – ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση της Π.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

13. «Περί εγκρίσεως Ειδικού Προϋπολογισμού, τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου και Χρηματοοικονομικής ανάλυσης και υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για το προτεινόμενο για χρηματοδότηση έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ» Στον άξονα 2 του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

14. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ Μαραθιά»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

15. «Περί μη επιβάρυνσης των ιδιοκτητών με δαπάνη σύνδεσης των ιδιωτικών παροχών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρ.

16. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης του έργου «Συντήρηση & επισκευή δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μονεμβασίας» Προϋπολογισμού 12.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτελέσεως αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

17. «Περί τροποποιήσεως της προγραμματικής σύμβασης (παράταση) μεταξύ των Δήμων Σπάρτης και Μονεμβασιάς, σχετικά με τη μεταφορά υπαλλήλου της Πολεοδομίας στο Δήμο Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

18. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της αριθ. 143/2011 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στην οδοποιία Τ.Λ. Λιρών» προϋπολογισμού 12.600,οο € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

19. «Περί τροποποιήσεως των αριθ. 177 & 247/2011 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικές με την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

20. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Ρειχέας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ρειχέας, πρόταση μελών Δ.Σ. για την συγκρότηση της σχετικής επιτροπής»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

21. «Περί διαγραφής οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης έτους 2010 1Τ.Κ. Ρειχέας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

22. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

23. «Περί εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον ιδιοκτησίας 3Λάζαρου Αναστασάκη στην Τ.Κ. Αγγελώνας της Δ.Ε. Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

24. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης – δημιουργίας παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Πακίων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

25. «Περί της από 04.11.2011 αιτήσεως του Δημητρίου Σακκά, για την παροχή νερού εκτός της πόλεως των Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

26. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Ελιάς»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

27. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης αίθουσας στον χώρο της πρώην ΣΥΚΙΚΗΣ Μολάων, στον ΑΠΟΕΛ (σχετική η αριθ.35/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

28. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης χώρου από το κτίριο του πρώην Δημαρχείου Μολάων, στον Ο.Φ.Μ. ΜΟΛΑΪΚΟΥ (σχετική η αριθ.38/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

29. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Χάραξη αιγιαλού και παραλίας (Λα – Νερατζιώνας – Πλατανιάς»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρ.

30. «Περί εξειδίκευσης των εργασιών για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρ.

31. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 325/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί αγοράς έκτασης στην Τ.Κ. Δαιμονιάς για επέκταση νεκροταφείου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Σπύρος Αβδούλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *