Υποβολή αιτήσεων για θέσεις πωλητών στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Μονεμβασίας

Υποβολή αιτήσεων για θέσεις πωλητών στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Μονεμβασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς
Έχοντας υπόψη:

Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων» και 95 «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους»,
Το Νόμο 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/Α/1995),
Τις διατάξεις των Π.Δ. 51/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών»,
Την υπ’ αριθ. 256/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασιάς,

Καλεί

Τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2012 να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση θέσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση θέσης είναι η κατοχή ισχύουσας άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, αντίγραφο της οποίας θα συνυποβάλλεται με την αίτηση.
Με δεδομένο ότι η τοποθέτηση των πωλητών θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 61/30-12-2010), διαδικασία η οποία θα πάρει χρόνο, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Μονεμβασιάς μέχρι την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011.

α/α
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Σουρλάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *