ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΛΑΩΝ

Πραγματοποιείται ήδη η άρδευση καλλιεργειών από τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων σε 140 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης με ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης σε τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων των εγκαταστάσεων του βιολογικού των Μολάων, σε μια περιοχή που είναι στο κόκκινο της διαχείρισης των υπογείων υδάτων.

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

72 thoughts on “ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

 1. What’s up to all our water relaxation fanatics!

  There’s absolutely nothing quite like plunging into a hot whirlpool after a long day. For people in search of the absolute tranquility experience, a spa is genuinely unparalleled.

  Variety is truly the herb of lifestyle, and we wholeheartedly pride ourselves on offering a diverse array of hot tubs to meet every desire.

  Quality, to us, is beyond a mere word. It’s our hallmark. Every of our products undergo thorough testing to ensure they consistently provide the best meditation experience for several years to come.

  Our seasoned staff is always on hand to assist you in finding the right spa for your wants and home.

  Have you ever thought about having your very own peace haven? What are your must-haves when it comes to choosing the perfect hot tub? Let’s discuss regarding it!

  Continue being effervescent and laid-back! Incidentally, I set up my own modern businesses web presence just now, one can visit here: Experience luxury jacuzzis firsthand Carefree Arizona

 2. Extremely so thrilled that I happened upon this web page! Merely has it resulted in extraordinarily productive for me personally in conditions of learning about resources on a variation of issues, it is also been a outstanding way I think to unite with other males who also hold comparable passions. You will find found casually so a large amount of helpful hints and tactics on this website that have actually improved me in my own day to day living, and I’m unable to hesitate to share this energy source through my chums. In addition, I understand that the can worth each of those treasured tips of which they will discover in this instance aswell. I will certainly be revising this page over and over repeatedly additionally, as there is definitely always a consideration captivating and encouraging to come upon. web site for producing a really fantastic network, and I are not able to hold off to propagate this reference with my friends. I have heard that they’ll appreciate the different appreciated resources that they are able find on this website in addition. I am going to without any doubt be revising this web site over repeatedly for a second time, as you can find continuously items remarkable and challenging to explore. Say thanks for engineering such an fantastic stage!

  I am exceedingly appreciative for uncovering this web, considering that it has furnished me with priceless know-how and information that we can ever choose in my private and professional person daily lifestyle. I most certainly will unquestionably be propagating the word with regards to this superb web-page to my kin and will persist to get back to it persistently for any more techniques.
  if you’d like to study more info on this key fact topic take a look at the online store: Super 8 Wedding Videographer Fairfax, VA

 3. Just lately, I came on this amazing platform and was be really motivated by its rich and insightful content articles. Every page appeared to provide worthwhile wisdom, making it an outstanding resource. I genuinely feel that my pals and family will gain from the info here as well as I have. It’s rare to find such comprehensive and meticulously curated articles in one place. I’ll surely be spreading this treasure of a site. Highly recommend to everyone looking for quality info!

  Why an Particular Wooden Floors Contractor is Your Greatest Bet for the Set up and Fix

  Oh, that ancient debate: Do it yourself or hire an expert expert? When to wood floors – whether it’s we are speaking crafted or even classic style hardwood – it is not at all even remotely a single query. Employing an professional out of an specialty timber floor shop is actually a changer, and so here’s why.

  Experience level Talks Loads: You really wouldn’t really employ a random baker to fix your automobile, right? Similarly, why on earth would get a person devoid of specialized wood floor knowledge? These experts have observed it all – from strangest formats to the the most challenging restoration jobs. Their expertise ensures that your own flooring are not merely finished; they are indeed finished correctly.

  The Proper Instruments for the Task: Surely, your handy uncle might may possess a garage packed of tools. Yet hardwood flooring demands certain tools to guarantee an extremely tight fitting, an even evened out finish, and also minimal waste. Professional workers will indeed have those tools on-hand, guaranteeing your very own floors seem as well as seem like perfect.

  Time (and Stress) Benefits: Let us confront it; tackling an wood flooring task by yourself or maybe along with someone else not acquainted related to the specific details could be lengthy as well as stress-filled. Mistakes might just become costly and set you you back back days or weeks or even a few weeks. An expert will surely possess a process that actually speeds things up significantly without actually chopping corners of the job.

  Warranty and Peacefulness of Mind: Several specialty wood flooring shops give guarantees on work. This implies if something goes wrongly owing to install, they will take care of the issue. If your own next-door neighbor or perhaps a random handyman does job? Not at all so indeed. The assurance is literally worth weight in gold (or, in this situation, timber).

  Insights into the Most suitable Materials available: Experts can lead you on best materials for home’s very demands and aesthetics. They are in tune with the newest fashion trends, grasp the difference among various wood kinds, and can help find out the very best fit for living style as well as financial plan.

  Steering clear of Expensive Mistakes: A wood plank, incorrect sealing technique, or perhaps damage inflicted while installing can end up up costing more over time in repair works or maybe replacement jobs. Specialists are likely to stay away from these kinds of errors, saving you both money and money and and also heartbreak.

  Resurfacing tasks & Restorations: The skill of true wooden floor isn’t just in the install. With time, even the the very best floors out there will require some kind of care. A specialist will be aware of exactly how renew or perhaps fix your very flooring so that it looks brand new.

  In conclusion, while indeed there is a appeal in DIY projects tasks or hiring just that workman in order to save a couple of bucks here and there, some jobs demand expertise. Timber flooring installation, having its blend of practicality and of course visual appeal, definitely does belongs to that very category. Engaging a expert coming from a specialty timber flooring services store nearby ensures that for sure your precious spend on your very own house’s floors is well-invested, looks gorgeous, and furthermore holds up the very test of through time. Your feet and toes (and not to forget your future iteration) will definitely be grateful to you for it.

 4. Приветствую. Искал, какую стеклянную мозаичную плитку лучше купить для фартука на кухне. В магазинах все одно и то же, а мне хочется что-то особенное/не как у всех. Стал искать в интернете. Наткнулся на интересную информацию про плитку ZETOGLASS тут https://b-stringer.ru/nado-priobresti-vysokokachestvennuyu-steklyannuyu-plitku-mozaiku/. Реально такая классная мозаика, как говорят?.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *