Μελέτες αποκατάστασης κτιρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Μελέτες αποκατάστασης κτιρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης κτιρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 61.843,32  ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. (76.685,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Μολάοι
Ταχ.Κωδ.:23052
Τηλ.:2732360581
Telefax:2732360590
E-mail: sofia@molaoi.gr
Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ηλεκτονικοί διαγωνισμοί΄΄ της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

 1. Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες κατηγορία 07
 2. Στατικές μελέτες κατηγορία 08
 3. Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες κατηγορία 09
 4. Ενεργειακές μελέτες κατηγορία 14
 5. Τευχών δημοπράτησης κατασκευής έργου
 6. ΣΑΥ – ΦΑΥ

και που είναι εγκατεστημένα σε:
Α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης
Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
Δ) σε τρίτες χώρες που  δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Διάρκεια Σύμβασης: Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε τέσσερις (3) μήνες και ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) σε τέσσερης (4) μήνες.
 2. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης.
 3. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
  Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 18η Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00
  Η ημέρα  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 22η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πμ..
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγγραφή στη συλλογική απόφαση με κωδικό ΣΑΕ151 και ενάριθμο πράξης 2018ΣΕ15510001. Η μελέτη αφορά το υποέργο 1 της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την απόφαση με Αρ. Πρωτ. 3516/1147/Α3/15.06.2018 (ΑΔΑ: ΨΔΝΞ46ΧΙ8-Ρ5Φ) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS5019437. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 6. Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.236,00 €.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *