Ομόφωνη η αποδοχή δολωματικών ψεκασμών από το έδαφος στην Τ.Κ Πακίων για το 2014

Ομόφωνη η αποδοχή δολωματικών ψεκασμών από το  έδαφος στην Τ.Κ Πακίων για το 2014
            Στην Τοπική Κοινότητα Πακίων του Δήμου Μονεμβασίας σήμερα 08-01-2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  & ώρα  18.30 συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το  Συμβούλιο  της Τοπικής Κοινότητας Πακίων δυνάμει των σχετικών διατάξεων του Ν.3852/4-6-2010 & σύμφωνα με την αριθ. 1/02-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο:Αποδοχή ή μη δολωματικών  ψεκασμών  από  το  έδαφος στην Τ.Κ Πακίων για το 2014.
          Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο (3) μελών ήταν:               
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. Μιχαήλ         Κ. Καρούνης (Πρόεδρος)                             Ουδείς
  2. Μαρία          Κ.  Καλαμβόκη
  3. Καλλιόπη     Γ.  Μιχελάκου
            Στη Συνεδρίαση ήταν παρόν και ο υπάλληλος του Δήμου Μονεμβασίας, Ιωάννης Μιχ. Μιχελάκος, που έχει οριστεί γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου, για την τήρηση του Πρακτικού.
Επίσης στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:
Ο Κος Δημήτριος Ι. Θεοδωρακάκος & θεόδωρος Δ. Μπουντούνης Πρόεδρος & Αντιπρόεδρος αντίστοιχα του Αγροτικού Συν/σμού Μολάων-Πακίων καθώς & ο γραμματέας του ανωτέρω φορέα κος Παναγιώτης Θ.Ντανάκας.
Επίσης ο κος  Καρούνης Μιχαήλ ιδιώτης γεωπόνος  & αρκετοί ελαιοπαραγωγοί που είναι κάτοχοι ελαιοκτημάτων στην κτηματική περιφέρεια Πακίων.
                        Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης & εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο λήφθηκε η απόφαση που καταχωρείται  ως  κατωτέρω:
Αριθμός Απόφασης 1/2014
Θέμα 1ο:Αποδοχή ή μη δολωματικών ψεκασμών από το  έδαφος στην Τ.Κ Πακίων για το 2014.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής:
Ο Δήμος Μον/σίας   με το αριθ: 29425/20-12-2013 έγγραφό του  μας ζητά να απαντήσουμε με απόφασή μας  μέχρι & 13-1-2014 αν δεχόμαστε ή όχι  να γίνει καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος στους ελαιώνες της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Πακίων για το 2014.
Με το ανωτέρω έγγραφό του μας κοινοποίησε  & το αριθ: 16052/13-12-2013 έγγραφο  της
Περιφερειακής  ενότητας Λακωνίας – Δ/νση  Αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής  (Τμήμα Ποιοτικού  & Φυτουγειονομικού  ελέγχου) το οποίο ορίζει ως  καταληκτική προθεσμία υποβολής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μον/σίας  για το αν δέχεται  ή όχι   να γίνει καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος στους ελαιώνες της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου την 20η-01-2014.
Σε περίπτωση που αποφασίσουμε  καταφατικά για την εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας πρέπει να αναφέρουμε πως  αποδεχόμαστε & την συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών  στην δαπάνη καταπολέμησης  η οποία σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει σήμερα  είναι 2% επί της μικρότερης τιμής συγκέντρωσης  του παρθένου  ελαιολάδου & 2% επί της αξίας  των βρώσιμων  ελιών που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους τους.
Επίσης σας γνωρίζω πως ο Αγροτικός Συν/σμός Μολάων/Πακίων με το αριθ:828/7-1-2014 έγγραφό του μας κάνει γνωστό πως το Διοικητικό του Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα  να γίνει  δολωματικός ψεκασμός  κατά το 2014 στις περιοχές  της ζώνης ευθύνης του.(ΔΔ Μολάων & Πακίων).
Ο κος Πρόεδρος στην συνέχεια είπε:
Γνωρίζω πολύ καλά πως υπάρχουν  προβλήματα σχετικά με τους δολωματικούς ψεκασμούς όπως:
Ο αριθμός των ψεκασμών είναι μικρός. Δύο ψεκασμοί που έγιναν δεν επαρκούν για την καταπολέμηση του δάκου. Πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 4.
Επίσης  οι ψεκασμοί να ξεκινούν  νωρίτερα για να καταπολεμηθεί ο δάκος στο αρχικό του στάδιο.
Ιδιαίτερα υπεύθυνοι & σχολαστικοί να είναι οι παγιδοθέτες.
Πριν τελειώσει ο κος Πρόεδρος εισηγήθηκε πως είναι σύμφωνος να γίνουν  & για το 2014 δολωματικοί ψεκασμοί στα ελαιόδεντρα της κτηματικής περιφέρειας Πακίων.
Ακολούθως πήρε το λόγο η κα Μιχελάκου η οποία επισήμανε τα εξής:
Να γίνονται  κατ’ ελάχιστον  4 δολωματικοί ψεκασμοί & όχι μόνο 2 & να τεθούν νομικές ρήτρες εις τον εργολάβο της δακοκτονίας οι οποίες θα υλοποιούνται εις βάρος παντός υπευθύνου όταν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά & να ασκούνται περισσότερες πιέσεις από όλους τους φορείς αλλά & παραγωγούς.
Ακολούθως πήρε το λόγο η κα Καλαμβόκη  & είπε:
Δεν γίνονται σωστά οι ψεκασμοί ,  & είμαι επιφυλακτική για τους ψεκασμούς που θα γίνουν το 2014.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κος Μπουντούνης ως αντιπρόεδρος  του Αγρ.  Συν/μού Μολάων – Πακίων & είπε:
Έχουμε κάνει κάποιες σημαντικές επαφές & κινήσεις έτσι ώστε να έχουμε νωρίτερα τα φάρμακα των ψεκασμών για το 2014 , να επισπευτούν  οι διαδικασίες για την ανάθεση της εργολαβίας , & πρόσληψης παγιδοθετών. Για το 2014 έχουμε συναντήσει τα κατάλληλα πρόσωπα εις τα οποία εκθέσαμε  τεκμηριωμένα τους λόγους για τους οποίους οι δολωματικοί για το 2014 πρέπει να έχουν απόλυτη επιτυχία & προσωπικά πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά.
Μετέπειτα πήρε το λόγο & ο Πρόεδρος του Αγρ. Συν/σμού Μολάων-Πακίων Κος Θεοδωρακάκος  Δημήτριος  , ο οποίος τόνισε  πως από πλευράς Συν/σμού έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες  για την σωστή καταπολέμηση του δάκου  για το 2014  με δολωματικούς ψεκασμούς.
 Οι παραγωγοί που παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση αφού άκουσαν τα ανωτέρω & μετά από διαλογική συζήτηση που είχαν μεταξύ τους χωρίς να διακόψουν την συνεδρίαση , αποφάσισαν & δήλωσαν πως θα συγκροτήσουν  ειδική Επιτροπή  η οποία θα προβεί σε συναντήσεις  με τους αρμόδιους φορείς & υπηρεσίες , έτσι ώστε να γίνουν όπως πρέπει οι δολωματικοί ψεκασμοί για το 2014.
Ο κος Καρούνης Μιχαήλ ως γεωπόνος  τόνισε πως αν επιθυμούμε να έχουμε αποτελεσματική καταπολέμηση του δάκου  πρέπει ο πρώτος ψεκασμός να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο .
Ο κ. Πρόεδρος αφού τελείωσαν όλοι οι ανωτέρω με τις τοποθετήσεις τους , ευχήθηκε  για την τρέχουσα χρονιά να είναι πιο αποτελεσματικός ο δολωματικός ψεκασμός της ελιάς από εδάφους ,& να γίνει όσο το  δυνατόν πιο προσεχτικά διότι έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα η Τοπική Κοινότητα Πακίων λόγω των πολύ μεγάλων κτηματικών ορίων της &  παρακάλεσε τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη του  τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010  & μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Αποφασίζει   Ομόφωνα
          Προτείνει την  καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος στους ελαιώνες της Τοπικής Κοινότητας Πακίων,  για  το 2014.                                                                                                                                                                                                                         
Επίσης :Παρακαλεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ψεκασμούς που θα γίνουν  καθ’ ότι το υγρό κλίμα της  Ελαίας ευνοεί παρά πολύ την ανάπτυξη & εξάπλωση του δάκου σε γειτονικά εδαφικά όρια της ΤΚ:Πακίων.
   Το εγγραφο  του Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων:

                                                                             Κοιν :      Τοπικά Συμβούλια
Κύριε Δήμαρχε
   Σε απάντηση του εγγράφου σας με θέμα αποδοχή ή μη δακοκτονίας ελαιώνων από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας , επιτρέψτε μας πρώτα να σας εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στο πρόγραμμα της δακοκτονίας την τελευταία διετία με αποτέλεσμα δικαίως οι συνάδελφοι ελαιοπαραγωγοί να εκφράζουν δυσαρέσκεια και παράπονα.
Βλέποντας όμως τις αλλαγές που έχουν γίνει ως προς τη διαδικασία ελπίζουμε ότι θα υπάρξει βελτίωση στο πρόγραμμα της δακοκτονίας , προμήθεια φυτοφαρμάκων από τον Νοέμβριο 2013 ,  έγκριση του προγράμματος της δακοκτονίας στην αρχή του έτους και όχι το Μάρτιο όπως γινόταν στο παρελθόν .
Θεωρούμε θετικά τα αποτελέσματα που έχουν οι δολωματικοί ψεκασμοί , όχι μόνο ως προς την ποσότητα αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελαιοπαραγωγής .
Το σημαντικότερο βέβαια είναι η φήμη του προϊόντος , ότι είναι ελεύθερο φυτοπροστασίας καθώς σε αυτό στηρίζεται η ποιοτική γεωγραφική ένδειξη (Π.Γ.Ε) της περιοχής, προϋπόθεση απαραίτητη για την συσκευασία (τυποποίηση) και εμπορία του ελαιόλαδου .
Το πρόγραμμα της δακοκτονίας περιορίζει το μεγάλο πρόβλημα της υπολειματικότητας των φυτοφαρμάκων που εμφανίζονται στο προϊόν από την αλόγιστη χρήση αυτών .
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων – Πακίων αποφάσισε ομόφωνα να γίνει δολωματικός ψεκασμός κατά το έτος 2014   στις περιοχές της ζώνης ευθύνης του (Δ.Δ Μολάων-Κουπίων και Πακίων- Ελαίας )
Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο και τα παραπάνω Τοπικά Συμβούλια λάβουν σοβαρά υπ’ όψη τους την απόφαση του Συνεταιρισμού μας , διότι θεωρούμε ότι είμαστε ο πλέων αρμόδιος φορέας που έχει άμεση σχέση με την ποσότητα αλλά και την ποιότητα της ελαιοπαραγωγής , καθώς και με την πιστοποίηση του προϊόντος αυτού (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο)                                                                                       
       
                                                
                                                                                          Για τον Συνεταιρισμό
        
                                                                                      Θεοδωρακάκος  Δημήτριος
                                                                                                    Πρόεδρος   
                                                                                           Α.Σ. Μολάων-Πακίων
  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *