Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Πακίων Δ.Ε. Μολάων» στη Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Μονεμβασίας

Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Πακίων Δ.Ε. Μολάων» στη Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Μονεμβασίας

Μια σημαντική μελέτη για το Τ.Κ Πακίων στην συνεδρίαση του Δ.Σ για την εκριση της  «Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Πακίων Δ.Ε. Μολάων» ενα μεγάλο εργο για το χωριό μας.


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η  Οκτωβρίου  τ.ε.  ημέρα  Τρίτη και ώρα   17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.
1. «Περί καταρτίσεως Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2013»
Εισηγητές: κ.κ. Αντιδήμαρχοι.
2. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου ο0ικ. Έτους 2013, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
Εισηγητές: κύριοι Δήμαρχος, Χριστάκος Στ. και Αννούσης Ιωάννης.
3. «Περί αναπροσαρμογής και εναρμόνισης της τιμής του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου και καθορισμού τιμών συντελεστών προσδιορισμού ακινήτων για το έτος 2014»
Εισηγητές: κ.κ. Αντιδήμαρχοι.
4. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 153/2013 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου», προϋπολογισμού 19.121,08 €, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
5. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 157/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Η/Μ Επισκευή και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και δικτύου λυμάτων της Τ.Κ. Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.
6. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Πακίων Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Προσθήκη Επέκταση υπάρχοντος Γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
9. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
10. «Περί υλοποίησης του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» και υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
11. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δρόμου Κουπιά Μολάοι», προϋπολογισμού 200.000,00 €- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσού 5.000,00 € και ένταξη στο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασίας 2013  – Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωτή) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
12. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου Νιάτα – Στενό – Μολάοι», προϋπολογισμού 80.000,00 €- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσού 3.000,00 € και ένταξη στο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασίας 2013  – Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωτή) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
13. «Περί διαλύσεως της Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Μονεμβάσιας», προϋπολογισμού 3.500,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.
14. «Περί διαλύσεως της Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσες Τ.Κ. Λαχείου», προϋπολογισμού 4.920,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
15. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 84/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
16. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 31/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου  Μονεμβασίας, η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού αυτής οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος, Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.
17. «Περί αποδοχής της αριθ. 26663/6649/04.06.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.
18. «Περί καθορισμού του ανωτάτου αριθμού αδειών πλανοδίου και στάσιμου υπαίθριου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το Δήμο μας έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.
19. «Περί εγκρίσεως Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας & Λακωνίας για την περίοδο 2013-2015»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.
20. «Περί παραχώρησης χώρου για την λειτουργία Γραφείου ΙΚΑ στη Νεάπολη»
Αντιδήμαρχος: κ. Καλογερίνης Ηλίας.
21. «Περί διαθέσεως πίστωσης για  συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2013»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος
22. «Περί μειώσεως του Μισθώματος του Κυλικείου στο Λύκειο Νεάπολης»
Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε. Β/μιας Εκπ. κ. Κολλιάκος Ιωάννης.
23. «Περί δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας www.nomotelia.gr»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
24. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
25. «Περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δικαιούχων συμμετοχής και ορισμός θέσεων, στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίου Νεκταρίου στην Τ.Κ. Συκέας (5 με 9 Νοεμβρίου 2013)» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
26. «Περί καθορισμού των όρων επέκτασης του δικτύου ύδρευσης από ιδιώτη στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.
27. «Περί διαγραφής ποσού 75,00  € από τον  χρηματικό κατάλογο». 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.
Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή
                                                                                         Σπύρος Γ. Αβδούλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *