Πρόσληψη εργατών για έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο στο Δήμο Μονεμβασίας

Πρόσληψη εργατών για έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο στο Δήμο Μονεμβασίας

ergatiko_gileko_small
Ο Δήμος Μονεμβασίας, έχοντας υπ΄ όψη:

Την υπ’ αριθ. 35/2015 (ΑΔΑ: Ω4ΟΕΩΚ9-ΝΛΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18754/1153-18/3/2015 (ΑΔΑ: Ω8ΤΑΟΠ1Φ-ΕΔΛ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι (20) ατόμων για το μήνα Απρίλιο για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ άτομο προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: Έως 20
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ: Έως 5

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 26/3/2015 έως 30/3/2015 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κα Κολλιάκου Παναγιώτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *